คำอุปสรรค (Prefixes)

| Physics | 629 | 664 วันที่แล้ว
คำอุปสรรค (Prefixes)
เมื่อค่าในหน่วยฐานหรือหน่วยอนุพันธ์น้อยหรือมากเกินไปเราอาจเขียนอยู่ในรูปตัวเลขคูณด้วยตัวพหุคูณได้ เช่น ระยะทาง 0.01 เมตร เขียนเป็น 1*10-2 เมตร ตัวพหุคูณ 10-2 แทนด้วยคำอุปสรรคเซนติ ( c ) ระยะทาง 0.01 เมตร อาจเขียนได้ว่า 1 เซนติเมตร
ตัวพหุคูณชื่อสัญลักษณ์
1018เอกซะ ( exa )E
1015เพนตะ ( peta )P
1012เทระ ( tera )T
109จิกะ ( giga )G
106เมกะ (mega )M
103กิโล ( kilo )k
102เฮกโต ( hector )h
101เดคา ( deca )da
10-1เดซิ ( deci )d
10-2เซนติ ( centi )c
10-3มิลลิ ( milli )m
10-6ไมโคร ( micro )µ
10-9นาโน ( nano )n
10-12พิโก (pico )p
10-15เฟมโต ( femto )f
10-18อัตโต ( atto )a
comments

[1]
Adobe-PDF
882 D
[1]
Android
773 D
[40]
Animal
866 D
[1]
Apache
882 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
883 D
[1]
[3]
[1]
Database
882 D
[4]
[1]
Docker
778 D
[1]
Fruit
866 D
[2]
Git
669 D
[5]
HTML
669 D
[1]
Housework
871 D
[2]
IT
863 D
[2]
Imacro
883 D
[17]
Java
666 D
[1]
Java-Web
773 D
[1]
[2]
MQL5
695 D
[3]
MakeMoney
668 D
[18]
[1]
Maven
667 D
[1]
Mobile
880 D
[1]
NodeJs
668 D
[3]
Physics
664 D
[4]
PugJS
668 D
[2]
React
678 D
[132]
Science
865 D
[1]
[2]
Spring
667 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
832 D
[1]
WebLogic
864 D
[4]