ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วย

| Physics | 2443 | 630 วันที่แล้ว
ปริมาณทางฟิสิกส์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. ปริมาณสเกลาร์ (Scalar quantity) เป็นปริมาณที่มีแต่ขนาดเพียงอย่างเดียว เช่น มวล อัตราเร็ว
2. ปริมาณเวกเตอร์ (Vector quantity) เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น น้ำหนัก ความเร็ว

เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์
เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์มีความจำเป็นดังนี้
1. เครื่องมือวัดช่วยทำให้เราสามารถวัดปริมาณต่าง ๆ ที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
2. เครื่องมือวัดทำให้เราสามารถวัดปริมาณต่าง ๆที่ประสาทการรับรู้ของมนุษย์ไม่สามารถตรวจ สอบได้โดยตรง
3. งานต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยเครื่องมือเข้าช่วย
*** เครื่องวัด ช่วยให้ได้มาซึ่งข้อมูลใหม่ ๆ ที่ต้องการ ***

การแสดงผลการวัด
โดยทั่วไปเครื่องมือวัดจะแสดงผลการวัด 2 แบบ คือ
1. แสดงผลการวัดแบบขีดสเกล เช่น ไม้บรรทัด , ไม้เมตร , สายวัด ฯลฯ
2. แสดงผลการวัดแบบตัวเลข เช่น นาฬิกาจับเวลา , มิเตอร์รถยนต์ ฯลฯ

หน่วยการวัด
หน่วย (unit) คือ ชื่อที่ใช้กำหนดปริมาณ เดิมใช้กันหลายระบบ ปัจจุบันองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานเสนอให้ใช้หน่วยระบบเดียวกัน เรียกว่า ‘ระบบหน่วยระหว่างชาติ’ (Systeme International Units) เรียกโดยย่อว่าหน่วย เอสไอ (SI unit)

หน่วย ฐาน (base unit) เป็นหน่วยหลักของเอสไอ มีทั้งหมด 7 หน่วย ดังตาราง

ปริมาณฐานชื่อหน่วยสัญลักษณ์
ความยาว (lengh)เมตร (metre)m
เวลา (time)วินาที (second)s
มวล (mass)กิโลกรัม (kilogram)kg
อุณหภูมิ (temperature)เคลวิน (Kelvin)K
กระแสไฟฟ้า (Electric current)แอมแปร์ (Ampere)A
ปริมาณของสาร (Amount of substance)โมล (Mole)mol
ความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous intensity)แคนเดลา (candela)cd
หน่วยอนุพันธ์ (Derived units) เป็นหน่วยซึ่งประกอบด้วยหน่วยฐานหลายหน่วยมาเกี่ยวข้องกันในลักษณะการคูณหรือหารกัน เช่น อัตราเร็ว (m/s) และ แรง (kg.m/s2) เป็นต้น หน่วยเสริม (Supplementary Units) เป็นหน่วยที่มีชื่อพิเศษมีอยู่ 2 หน่วย คือ หน่วยวัดมุมบนระนาบ (plane angle) เรียกว่า เรเดียน (Radian , Rad) และหน่วยวัดมุมตัน (Solid angle) เรียกว่า สเตอเรเดียน (Steradian , Sr) 1. เรเดียน คือ มุมบนระนาบที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นรัศมีของวงกลมวงหนึ่งซึ่งถูกรองรับด้วยเส้นโค้งของวงกลมที่มีความยาวเท่ากับรัศมีของวงกลมนั้น 2. สเตอเรเดียน คือ มุมตันที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดศูนย์กลางของทรงกลมซึ่งถูกรองรับด้วยผิวของทรงกลมที่มีพื้นที่เท่ากับรัศมีของทรงกลมนั้นยกกำลังสอง สิ่งที่มีผลกะทบต่อความถูกต้องของการวัด 1. เครื่องมือที่ใช้วัด ควรเป็นเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากล 2. วิธีการวัดและการเลือกใช้เครื่องมือในการวัด ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ถ้าวัดระยะทางสั้น ๆ อาจใช้ไม้บรรทัด แต่ถ้าเป็นการวัดระยะทางระหว่างดวงดาวก็อาจจะใช้วิธีการใหม่ ๆ โดยหลักสำคัญ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัด จะต้องส่งผลกระทบน้อยมากต่อสิ่งที่ทำการวัด 3. ผู้ทำการวัด ตัวผู้ทำการวัดจะต้องมีความรู้ในการใช้เครื่องมือวัด และต้องทำการวัดและบันทึกผลอย่างรอบคอบ และซื่อสัตย์ โดยไม่เอาความคิดของตัวเองเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจบันทึก ผลการวัดนั้น 4. สภาพแวดล้อมขณะทำการวัด จะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งที่ทำการวัดนั้น
comments

[1]
Adobe-PDF
848 D
[1]
Android
739 D
[40]
Animal
832 D
[1]
Apache
847 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
849 D
[1]
[3]
[1]
Database
847 D
[4]
[1]
Docker
743 D
[1]
Fruit
832 D
[2]
Git
635 D
[5]
HTML
635 D
[1]
Housework
837 D
[2]
IT
829 D
[2]
Imacro
849 D
[17]
Java
632 D
[1]
Java-Web
739 D
[1]
[2]
MQL5
661 D
[3]
MakeMoney
634 D
[18]
[1]
Maven
633 D
[1]
Mobile
846 D
[1]
NodeJs
634 D
[3]
Physics
630 D
[4]
PugJS
634 D
[2]
React
644 D
[132]
Science
831 D
[1]
[2]
Spring
633 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
798 D
[1]
WebLogic
830 D
[4]