จำนวนคี่ และจำนวนคู่ คณิตศาสตร์ ม.1

| Mathematics-M1 | 1571 | 655 วันที่แล้ว
จำนวนคี่ และจำนวนคู่ คณิตศาสตร์ ม.1

จะเรียก a ว่าจำนวนคู่ได้ ก็ต่อเมื่อ a ÷ 2 เหลือเศษ 0
จะเรียก a ว่าจำนวนคี่ได้ ก็ต่อเมื่อ a ÷ 2 เหลือเศษ 1

ตัวอย่างจำนวนที่เป็นจำนวนคู่และจำนวนคี่
จำนวนคู่ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ...
จำนวนคี่ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ...

สมบัติการบวกและการลบของเลขคู่และเลขคี่
คู่ ± คู่ = คู่
คู่ ± คี่ = คี่
คี่ ± คี่ = คู่

ตัวอย่าง
2 + 2 = 4 คู่ + คู่ = คู่
4 - 2 = 2 คู่ - คู่ = คู่
2 + 1 = 3 คู่ + คี่ = คี่
2 - 1 = 1 คู่ - คี่ = คี่
1 + 1 = 2 คี่ + คี่ = คู่
3 - 1 = 2 คี่ - คี่ = คู่

สมบัติการคูณของเลขคู่และเลขคี่
คู่ × คู่ = คู่
คี่ × คู่ = คู่
คี่ × คี่ = คี่

ไปดูตัวอย่างโจทย์กันบ้าง

จงพิจารณาว่าจำนวนในแต่ละข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ เพราะเหตุใด
1) 12 ตอบ จำนวนคู่ เพราะ 12 ÷ 2 = 6 
2) 29 ตอบ จำนวนคี่ เพราะ 29 ÷ 2 ได้ 14 เศษ 1 
3) 131 ตอบ จำนวนคี่ เพราะ 131 ÷ 2 ได้ 65 เศษ 1 
4) 0 ตอบ จำนวนคู่ เพราะ 0 ÷ 2 = 0 
5) 46 ตอบ จำนวนคู่ เพราะ 46 ÷ 2 = 23

จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จ
1. ผลบวกระหว่างจำนวนคู่กับจำนวนคู่ได้จำนวนคู่ (จริง)
2. ผลบวกระหว่างจำนวนคู่กับจำนวนคี่ได้จำนวนคี่ (จริง)
3. ผลบวกระหว่างจำนวนคี่กับจำนวนคี่ได้จำนวนคู่ (จริง)
4. ผลคูณระหว่างจำนวนคู่กับจำนวนคู่ได้จำนวนคู่ (จริง)
5. ผลคูณระหว่างจำนวนคู่กับจำนวนคี่ได้จำนวนคู่ (จริง)
6. ผลคูณระหว่างจำนวนคี่กับจำนวนคี่ได้จำนวนคู่ (เท็จ เช่น 1 x 3 = 3)
7. 1+3+5+7+9+11 เป็นจำนวนคู่ (จริง)
8. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 เป็นจำนวนคู่ (เท็จ เพราะได้ผลลัพธ์เป็น 55)
comments

[1]
Adobe-PDF
758 D
[1]
Android
649 D
[40]
Animal
742 D
[1]
Apache
758 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
759 D
[1]
[3]
[1]
Database
758 D
[4]
[1]
Docker
654 D
[1]
Fruit
742 D
[2]
Git
545 D
[5]
HTML
545 D
[1]
Housework
747 D
[2]
IT
739 D
[2]
Imacro
759 D
[17]
Java
542 D
[1]
Java-Web
649 D
[1]
[2]
MQL5
571 D
[3]
MakeMoney
544 D
[18]
[1]
Maven
543 D
[1]
Mobile
756 D
[1]
NodeJs
544 D
[3]
Physics
540 D
[4]
PugJS
544 D
[2]
React
554 D
[132]
Science
741 D
[1]
[2]
Spring
543 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
709 D
[1]
WebLogic
740 D
[4]