การหารลงตัว คณิตศาสตร์ ม.1

| Mathematics-M1 | 689 | 824 วันที่แล้ว
คณิตศาสตร์ ม.1 การหารลงตัว

สมมติว่าเรามีขนมอยู่ 5 ชิ้น เราสามารถแบ่งให้คน 5 คน จะได้คนละชิ้น โดยไม่ขาดไม่เกิน แต่ถ้าเรามีขนมอยู่ 5 ชิ้น แต่เรามีคน 6 คนเราไม่สามารถแบ่งขนมให้ครบทุกคนได้ จะเห็นว่ากรณีแรกแบ่งได้โดยไม่ขาดไม่เกิน จะเกิดการ ลงตัว เกิดขึ้น ส่วนกรณีที่สองเราแบ่งขนม 5 ชิ้นให้ 6 คนจะเห็นว่าเหลือ 1 คนที่ไม่ได้ขนม จะเกิดการ ไม่ลงตัว เกิดขึ้น การหารลงตัวกับหารไม่ลงตัวก็คล้าย ๆ กัน เราไปดูการหารลงตัวกันครับ

หลักการ การหารลงตัว

1. การหารจำนวนนับที่เป็นการหารลงตัว(Divisibility) ซึ่งมีลักษณะดังนี้
กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนนับ
พบว่า b หาร a ลงตัว ก็ต่อเมื่อมีจำนวนนับ c ที่ทำให้ a ÷ b = c
ข้อตกลง เราจะเรียก b ว่า ตัวหาร(Divisior) หรือ ตัวประกอบ(Factor) ของ a
และ เราจะเรียก a ว่า ตัวตั้ง(Dividened) หรือ พหุคูณ(Multiple) ของ b

2. การหารจำนวนนับที่เป็นการหารลงตัว เช่น 18 ÷ 3 = 6
พบว่า 3 หาร 18 ลงตัว
ข้อตกลง เราจะเรียก 3 ว่าตัวหาร หรือตัวประกอบของ 18
และ เราจะเรียก 18 ว่าตัวตั้ง หรือ พหุคูณของ 3

พิจารณาโจทย์ต่อไปนี้

คุณคิดว่า 1 หาร 7 ลงตัวหรือไม่
ตอบ 1 หาร 7 ลงตัว เนื่องจากมีจำนวนนับ 7 ที่ทำให้
7 ÷ 1 = 7
ข้อสังเกต ถ้าเราพิจารณาโจทย์ให้ดี ๆ แล้วสามารถสรุปความจริงที่น่าสนใจได้ คือ
1 หารจำนวนนับใด ๆ ลงตัวเสมอ นั่นคือ เมื่อ a เป็นจำนวนนับแล้ว
a ÷ 1 = a

คุณคิดว่า 6 หาร 6 ลงตัวหรือไม่
ตอบ 6 หาร 6 ลงตัว เนื่องจากมีจำนวนนับ 1 ที่ทำให้
6 ÷ 6 = 1
ข้อสังเกต ถ้าเราพิจารณาโจทย์ให้ดี ๆ แล้วสามารถสรุปความจริงที่น่าสนใจได้ คือ
จำนวนนับใด ๆ จะหารตัวเองลงตัวเสมอ นั่นคือ เมื่อ a เป็นจำนวนนับแล้ว
a หาร a ลงตัวเสมอเนื่องจากมีจำนวนนับ 1 ที่ทำให้
a ÷ a = 1
comments

[1]
Adobe-PDF
924 D
[1]
Android
815 D
[40]
Animal
908 D
[1]
Apache
924 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
925 D
[1]
[3]
[1]
Database
924 D
[4]
[1]
Docker
819 D
[1]
Fruit
908 D
[2]
Git
711 D
[5]
HTML
711 D
[1]
Housework
913 D
[2]
IT
905 D
[2]
Imacro
925 D
[17]
Java
708 D
[1]
Java-Web
815 D
[1]
[2]
MQL5
737 D
[3]
MakeMoney
710 D
[18]
[1]
Maven
709 D
[1]
Mobile
922 D
[1]
NodeJs
710 D
[3]
Physics
706 D
[4]
PugJS
710 D
[2]
React
720 D
[132]
Science
907 D
[1]
[2]
Spring
709 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
874 D
[1]
WebLogic
906 D
[4]