จำนวนนับ คณิตศาสตร์ ม.1

| Mathematics-M1 | 431 | 915 วันที่แล้ว
คณิตศาสตร์ ม.1 จำนวนนับ

จำนวนนับ (Counting Number) หมายถึงจำนวนซึ่งเป็นที่รู้จักดีของมนุษย์และมนุษย์ได้นำเอาจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อแสดงถึงจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ 1, 2, 3, ...

ข้อสังเกต
1. จำนวนนับจะต้องเริ่มจากเลข 1 เท่านั้น
2. จำนวนนับมีเลข 1 เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุด และมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไปทีละหนึ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

สิ่งที่ควรทราบ
1. ระบบจำนวนนับ(Counting Number System) จะต้องประกอบไปด้วย 2 ส่วน ด้วยกัน คือ
  1.1 เซตของจำนวนนับ(N) โดยที่ N = {1, 2, 3, ...}
  1.2 ตัวกระทำกัน(Operation Code) ของมันคือ บวก(+) ลบ(-) คูณ(x) และหาร(÷)
2. บางครั้งจำนวนนับ(Counting Number) ถูกเรียกว่า จำนวนธรรมชาติ(Natural Number)
comments

[1]
Adobe-PDF
1012 D
[1]
Android
903 D
[40]
Animal
996 D
[1]
Apache
1012 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1013 D
[2]
CMS-SMF
1013 D
[1]
[3]
[1]
Database
1012 D
[4]
[1]
Docker
908 D
[1]
Fruit
996 D
[2]
Git
799 D
[5]
HTML
799 D
[1]
Housework
1001 D
[2]
IT
993 D
[2]
Imacro
1013 D
[17]
Java
796 D
[1]
Java-Web
903 D
[1]
[2]
MQL5
825 D
[3]
MakeMoney
798 D
[18]
[1]
[1]
Maven
797 D
[1]
Mobile
1010 D
[1]
NodeJs
799 D
[3]
Physics
794 D
[4]
PugJS
799 D
[2]
React
808 D
[132]
Science
995 D
[1]
[2]
Spring
797 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
963 D
[1]
WebLogic
994 D
[4]