ใครเป็นคนแรกที่เขียนพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

| Science | 302 | 996 วันที่แล้ว
ในปี ค.ศ. 1755 แซมวล จอห์นสัน เป็นคนแรกที่เขียนพจนานุกรมภาษาอังกฤษ พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ดฉบับแรกพิมพ์ในปี ค.ศ. 1982 ใช้เวลา 50 ปี มีคำศัพท์และวลี 400,000 คำ และเย็บเล่มได้จำนวน 10 เล่ม พจนานุกรมฉบับที่ทำขึ้นล่าสุดมี 22,000 หน้า มีถ้อยคำที่คัดมาจากบทกวีของเซกสเปียร์ 33,000 คำ และเย็บเล่มได้ 20 เล่ม ปัจจุบันนี้ทุกอย่างรวมอยู่ในซีดีรอมเพียงแผ่นเดียว หรือยู่ในอินเตอร์เน็ตค้นหาได้ง่าย
comments

[1]
Adobe-PDF
1012 D
[1]
Android
903 D
[40]
Animal
996 D
[1]
Apache
1012 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1013 D
[2]
CMS-SMF
1013 D
[1]
[3]
[1]
Database
1012 D
[4]
[1]
Docker
908 D
[1]
Fruit
996 D
[2]
Git
799 D
[5]
HTML
799 D
[1]
Housework
1001 D
[2]
IT
993 D
[2]
Imacro
1013 D
[17]
Java
796 D
[1]
Java-Web
903 D
[1]
[2]
MQL5
825 D
[3]
MakeMoney
798 D
[18]
[1]
[1]
Maven
797 D
[1]
Mobile
1010 D
[1]
NodeJs
798 D
[3]
Physics
794 D
[4]
PugJS
798 D
[2]
React
808 D
[132]
Science
995 D
[1]
[2]
Spring
797 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
962 D
[1]
WebLogic
994 D
[4]