มีกระดูกกี่ท่อนในหัวของมนุษย์

| Science | 288 | 996 วันที่แล้ว
หัวของมนุษย์ มีกระดูกทั้งหมด 22 ท่อนมาประกอบกัน แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ คือหัวกะโหลกและกระดูกใบหน้า หัวกะโหลกมีกระดูกแปดชิ้น ประกอบด้วยกระดูกหน้าผาก(frontal bone) 1 ชิ้น กระดูกด้านข้างกระโหลดศีรษะ(parietal bone) และกระดูกด้านหลังของศีรษะ(occipital) 1 ชิ้น กระดูกส่วนบนของช่องจมูกรูปเหมือนตะแกร่ง(ethmoid) และกระดูกฐานกระโหลก(sphenoid) 1 ชิ้น ส่วนใบหน้าประกอบด้วยกระดูก 14 ชิ้น รวมทั้งกระดูกขากรรไกรบนและล่าง
comments

[1]
Adobe-PDF
1012 D
[1]
Android
903 D
[40]
Animal
996 D
[1]
Apache
1012 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1013 D
[2]
CMS-SMF
1013 D
[1]
[3]
[1]
Database
1012 D
[4]
[1]
Docker
908 D
[1]
Fruit
996 D
[2]
Git
799 D
[5]
HTML
799 D
[1]
Housework
1001 D
[2]
IT
993 D
[2]
Imacro
1013 D
[17]
Java
796 D
[1]
Java-Web
903 D
[1]
[2]
MQL5
825 D
[3]
MakeMoney
798 D
[18]
[1]
[1]
Maven
797 D
[1]
Mobile
1010 D
[1]
NodeJs
799 D
[3]
Physics
794 D
[4]
PugJS
799 D
[2]
React
808 D
[132]
Science
995 D
[1]
[2]
Spring
797 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
963 D
[1]
WebLogic
994 D
[4]