ตัวอย่างไฟล์ nginx.conf สำหรับแยก Angular กับ Spring ออกจากกัน

| NGINX Angular Spring | 51 | 36 วันที่แล้ว
สวัสดีคับ บทความนี้ผมนำตัวอย่างไฟล์ nginx.conf มาฝากกันคับ

ซึ่งเป็นไฟล์ config ที่แยกระหว่าง web ซึ่งใช้ angular กับ Srping ซึ่งเป็น API หลังบ้านคับ ไปดูตัวอย่างกัน

server {
  listen 80;
  server_name bookedsell.com www.bookedsell.com;

  root /data;
  try_files $uri $uri/ /index.html;
  index index.html;

  location / {
    root /data;
    try_files $uri $uri/ /index.html;
    index index.html;
  }
  
  location ~ \.css {
    add_header Content-Type  text/css;
  }
  location ~ \.js {
    add_header Content-Type  application/x-javascript;
  }

  location /service {
    proxy_pass http://xxx.xxx.xxx.xxx:8900/service;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  }
}
จากตัวอย่างผมจะเก็บไฟล์ ที่ build จาก angular ไว้ใน data แล้วทำการ config nginx ให้ location ที่ data คับ จากนั้น จะ กรอง path ที่ได้จาก service ให้ทำการ proxy pass ไปที่ ip แล้วก็ตามด้วย port หรือ path ทีเป็น API คับ เพียงแค่นี้เราก็ได้ config เสร็จแล้ว ลองนำไปใช้กันดูคับ
comments

[1]
AGI
58 D
[1]
Adobe-PDF
1162 D
[1]
Android
1053 D
[2]
Angular
36 D
[40]
Animal
1146 D
[1]
Apache
1162 D
[1]
[4]
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1163 D
[2]
CMS-SMF
1163 D
[1]
[4]
[1]
[3]
[1]
Database
1162 D
[4]
[1]
DeAI
23 D
[1]
DeData
23 D
[1]
DeFi
23 D
[2]
Docker
53 D
[2]
[1]
Forex
20 D
[1]
Fruit
1147 D
[1]
General
44 D
[2]
Git
949 D
[6]
HTML
53 D
[1]
Health
48 D
[1]
Housework
1151 D
[2]
IT
1143 D
[2]
Imacro
1163 D
[20]
Java
25 D
[1]
Java-Web
1053 D
[2]
[2]
MQL5
975 D
[3]
MakeMoney
948 D
[18]
[1]
[1]
Maven
947 D
[5]
[1]
Mobile
1160 D
[2]
NGINX
36 D
[2]
NodeJs
53 D
[1]
Oracle
53 D
[3]
Physics
944 D
[4]
PugJS
949 D
[2]
React
958 D
[132]
Science
1145 D
[2]
[5]
Spring
36 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1113 D
[1]
WebLogic
1144 D
[4]