วิธีการตกแต่งและเปลี่ยน Style ของ spry menu bar โดยใช้ CSS