HTML Tutorial

บทเรียนสอนการใช้เขียนเว็บด้วยภาษา HTML สอนการใช้แท็กต่าง ๆ ในภาษา HTML สอนการใช้แท็กและการกำหนดค่าต่าง ๆ ให้แท็ก การเซ็ตค่า attribute ต่าง ๆ ให้กับแท็ก สอนการเขียนด้วยด้วยภาษา HTML ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงนำไปใช้งานจริงได้ HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language HTML ไม่ใช่ภาษาโปรแกรม แต่เป็น markup language markup language คือกลุ่มที่อยู่ใน markup tags HTML จะใช้ markup tags ในการอธิบายหน้าเว็บเพจ